Daluwang bibliographyThe following bibliography is to be compiled from multiple sources, including:

Teijgeler, Rene 2016. Dluwang, cultural-historical aspects and material characteristics. Research report [translation of the original from 1995]

* * *

anon. 1858 'De papierplant en het bereiden van papier op Java'. In: Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 20(7/12):175-178.

anon. 1859 'De wijze om Javaansch papier te maken'. In: Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlansch-Indië, 5:364-365.

anon. 1878a 'De gloegoe-kultuur en de bereiding van het zoogenaamd Javaansch papier uit die plant'. In: Notulen van de Algemeene en Bestuursvergaderingen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, bijlage 5, 18-20.

anon. 1878b 'Bestuursvergadering van 8 Januarij 1878 des avonds te 8 uur'. In: Notulen van de Algemeene en Bestuurs-vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, bijlage 16(IIa): 2-3.

anon. 1934 'Deloewangpapier'. In: Inlichtingen en onderzoekingen van de afdeeling Handelsmuseum in 1933. Mededeeling no. 35, Afdeeling Handelsmuseum no. 14. Koninklijke Vereening Koloniaal Instituut, 98.

anon. 1956 Hikayat Huang Tuah. Jakarta: Bulai Pustaka.

Adriani, N. and A.C. Kruijt

anon. 1901 'Geklopte boomschors als kleedingsstof op Midden-Celebes en hare geografische verspreiding in Indonesië', Internationales Archiv für Ethnographie 14:139-91.

Bahrfeldt, K. 1937 Onderzoek naar de geschiktheid van Nederlandsch Oost-Indische bastsoorten voor het vervaardigen van Japansch papier. [Niet gepubliceerd rapport nr.8:16-10-19'37 t.b.v. Boschbouwproefstation, Afdeeling Wildhoutbedrijf, Buitenzorg. Koninklijke Bibliotheek, Papierhistorische Afdeling.]

Behrend, T.E. 1990 Katalog induk naskah-naskah Nusantara. Musuem Sonobudoyo, Yokyakarta. Jakarta: Djambatan. Jilid 1.

Bell, L.A. 1992 Papyrus, tapa, amate & rice paper: papermaking in Africa, the Pacific, Latin America & Southeast Asia. McMinnville: Liliacea Press. 4h printing.

Bisschop Grevelink, A.H. 1883 Planten van Nederlandsch-Indië bruikbaar voor handel, nijverheid en geneeskunde. Amsterdam: J.H.de Bussy.

Burg, P. van den, 1905 'Daloewang Papier'. In: Tijdschrift der Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 72:496-506.

Chadha, Y.R. (ed.) 1985 The wealth of India. A dictionary of Indian raw materials and industrial products. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research. Published only 1 vol of new edition.

Chijs, J.A. van der

Burkill, I.H.

1861

1877

1896

1966 A dictionary of the economic products of the Malay Peninsula. Kuala Lumpur: Ministry of agriculture and cooperatives. 2 vols.

Clercq, F.S.A. 1909 'Overzigt van de nijverheid in Nederlandsch-Indië in het jaar 1858, volgens de administratieve verslagen der verschillende gewesten.' In: Tijdschrift der Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 7/2:125-167.

Catalogus der ethnologische afdeeling van het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia: Bruining. 2de druk.

Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. Batavia/Den Haag: Landsdruk- kerij. 17 dln. de Nieuw plantenkundig woordenboek voor Nederlandsch-Indië, met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare betekenis in het volksleven. Amsterdam: Greshoff.

Collings, T. and D.Milner. 1978  'The identification of oriental paper-making fibres.' In: The Paper Conservator, 3:51-78.

Commelin, I. (ed.) 1646 Begin ende Voortgang Vande Vereenigde Neederlandtsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. 't Eerste Deel. De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie. Afteeckeninghe van drie Bantamer Soldaten. Amsterdam: Jan Jansz. [1969, Amsterdam:Facsimile Uitgaven Nederland. 2 dln, 4 bd.]

Covarrubias, M. 1994 Island of Bali. London/New York: Kegan Paul. 1st edition 1937.

Cummins, J.S. (ed.) 1962 The travels and controversies of Friar Domingo Navarrete 1618-1686. Cambridge: Hakluyt Society. 2 vols.

Drewes, G.W.J. 1970 The admonitions of Seh Bari: a 16th century Javanese Muslim text attributed to the Saint of Bonan. The Hague. [Bibliotheca Indone- sica 4].

Filet, G.J. 1888 Plantenkundig woordenboek voor Nederlandsch-Indië; met korte aanwijzingen van het geneeskundig en huishoudelijk gebruik der planten, en vermelding der verschillende inlandsche en wetenschappelijke benamingen. Amsterdam: De Bussy. 2de druk

Fischer, H.W. 1916 Catalogus van 's Rijks Ethnografisch Museum. Sumatra III. Leiden: Brill. vol. 10.

1877 'De priesterschool te Tegalsari.' In: Tijdschrift voor Indische Taal-,Land-en Volkenkunde, 24:318-336.

Gericke, J.F.C. e.a. 1901 Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek. Amsterdam: Müller/Brill. 2 dln.

Gnirrep, W.K. e.a. (eds.) 1992 Kneep en binding, een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Den Haag: Koninklijke Biblio- theek.

Gratzl, E. 1924 Islamische Bucheinbände des 14. bis 19. Jahrhunderts. Leipzig: Fokkens, F. Hiersemann.

Guillot, C. 1983 'Le dluwang ou "papier javanais". In: Archipel, 26: 105-116

Haan, F.de 1919 Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1681. Batavia's Hage: Landsdrukkerij/Nijhoff.

Heyne, K. 1927 De nuttige planten van Nederlandsch Indië. 2e druk. Buitenzorg: Departement van Landbouw, Nijverheid & Handel in Nederlandsch-Indië. 3 dln.

Hitchcock, M. 1991 Indonesian textiles. London: British Museum Press.

Hoop, A.N.J.Th. à Th. van der 1941 Catalogus der praehistorische Verzameling [van het] Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Bandung: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap.

Horsfield, T. 1814 'An essay on the oopas or poison tree of Java, addressed to the Honorable Thomas Stanford Raffles, Lieutenant Govenor.' In: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, 7(10):1-5.9

Juynboll, H.H. 1914 Catalogus van 's Rijks Ethnografisch Museum. Java I. vol.9.Leiden: E.J. Brill.

Juynboll, H.H. 1916 Catalogus van 's Rijks Ethnografisch Museum. Java II. vol.11. Leiden: E.J. Brill.

Juynboll, H.H. 1918 Catalogus van 's Rijks Ethnografisch Museum. Java III. vol.13. Leiden: E.J. Brill.

Juynboll, H.H. 1920 Catalogus van 's Rijks Ethnografisch Museum. Java IV. vol.15. Leiden: E.J. Brill.

Kant-Achilles, M. von, e.a. 1990 Wayang Beber, das wiederentdeckte Bildrollen-Drama Zentral Javas. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 50

Kiliaan, H.N. 1898 Nederlandch-Madoereesch woordenboek. Batavia: Landsdrukkerij.

Knebel, J. 1901 'Varia Javanica. Over kalangs, pasar londo, legende van Telogo, over het Tingkeb feest, legende van Njahi-Ageng Nogopertolo, over dieventaal, over reiniging; den javaan naverteld.' Tijdschrift van het Bataviasch Genootschap, 44:51.

Leupe, P.A. 1866 'Beschrijving der zeden en gewoonten van de bewoners der Minahssa door den gouveneur Robertus Padtbrugge.' Bijdragen van het Koninklijk Instituut, 13:325-326.

Ma Huan 1970 Ying-yai Sheng-lan (The overall survey of the ocean's shores). Cambridge.

Manjunath, B.L. (ed.) 1948 The wealth of India. A dictionary of Indian raw materials and industrial products. New Delhi: Council of Scientific and Industrial Research. 11 vols.

Pigeaud, Th. 1924 De Tantu Panggelaran. Thesis Leiden University. The Hague.

Pigeaud, Th. 1960 Java in the fourteenth century. The Hague: Martinus Nyhoff. 5 vol.

Pigeaud, Th. 1967 Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of theUniversity of Leiden and other public collections in the Netherlands. The Hague: Martinus Nyhoff. 3 vols.

Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1919 Inhoudsopgave van het gedicht Parthayajna. In: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 58:380. 1952 Kapustakan Djawi. Djakarta: Djambatan.

Plomp, M. 1993 'Traditional bookbindings from Indonesia. Materials and decorations'. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 149(3):571-592. 1994

Raffles, T.S. 1978 The history of Java. Reprint. Kuala Lumpur: Oxford University Press. 2 vols.

Ricklefs, M.C. and P. Voorhoeve 1977 Indonesian manuscripts in Great-Brittain. Oxford: University Press. London Oriental Bibliographies, 5.

Rumphius, G.E. 1741 Herbarium Amboinense. Amboineesch kruidboek. Dat is, beschrijving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden, land- en water-planten, die men in Ambiona, en de omleggende Eylanden vind, na haare gedaante, verscheidene benamingen, aanqueking, en gebruik: mitsgaders van eenige insecten en gediertes. Amsterdam/ 's Hage/Utrecht: Fr.Changuion e.a. 7 dln.

Rumphius, G.E. 2011 (18th c.) The Ambonese Herbal (Translated from Dutch to English). New Haven and London: Yale University Press and National Tropical Botanical Garden.

Salmon, C. 1983 'Le fabrication du papier a Java mentionnée dans une texte chinois de l'époque des Song du sud'. In: Archipel, 26:116

Sayid, R.M. 1980 Sejarah wayang beber. Sala: Reksa Pustaka Pura Mangkunagaran.

Schmeltz, J.D.E. 1904 'Geklopte boomschors als kleedingstof op Midden-Celebes. (Aanvullingen en verbeteringen). In: Internationales Archiv für Ethnographie, 16:180-193.

Senders, J. en R. 1984 Exotische schelpen in een oogopslag. Bussum/Kapellen. De Nederlandsche Boekhandel/ Moussault. vert.

Soetikno, R.T.A. 1939 'Dloewang Pånårågå. (Het een en ander over de vervaardiging en verbreiding van kertas gendong te Tegalsari)'. In: Djawa, 19:191-194.

Spoon, W. 1940 Agel- of bagorzakken. Berichten van de afdeeling Handelsmuseum van de Kon. Vereeniging Koloniaal Instituut, No.143. Amsterdam: de Bussy.

Tags

Dislike 0