Panimula (introduction in Tagalog)A ng Research Cooperative ay itinatag noong 2001 bilang isang not-for-profit na pandaigdigang samahan. (Maaaring mabasa sa wikang Inggles ang kasaysayan ng grupong ito.)

L ayunin naming maisulong sa samahang ito ang magkaroon ng mabuting ugnayan at pakikitungo sa isat isa ang mga mananaliksik, mga mag-aaral na mananaliksik, manunulat sa agham, mga editor, mga tagapagsalin ng ibat ibang wika, mga tagapagsalarawan, mga tagapaglimbag, at lahat ng mga kabahagi ng orihinal na pananaliksik sa komunikasyon (research-based communication). Pinangangasiwaan namin dito ang mga talakayang nag-aalok o humihiling ng tulong sa pagsusulat at paglilimbag (sa lahat ng wika) para sa lahat ng pamamaraan ng pakikipagtalastasan, mga paksa, at mga bansa; para sa edukasyon at paggamit ng pananaliksik; at para sa mga iniaalok na serbisyong boluntaryo o may bayad.

H indi kami nagpapatupad dito ng anumang gawaing tumatanggap ng bayad. Anumang gawaing may kaugnayan sa mga serbisyong may bayad o boluntaryong ipinamamahagi ay siyang pananagutan ng mga miyembrong may kinalaman sa mga bagay na ito.

S amantala, malugod na tinatanggap ng Research Cooperative ang mga boluntaryo, mga nais matuto, mga subok na dalubhasa, mga propesyonal, mga kumpanyang ang serbisyo ay nasa larangan ng wika, mga paaralan at mga paaralang may palimbagan, at mga palimbagan ng mga aklat na ginagamit sa pagtuturo.

U pang maging kabahagi ng Research Cooperative, gamitin lamang ang Sign-up box sa itaas, sa kanang bahagi ng pahinang ito. Salamat.

K ung kayo ay miyembro na ng samahang ito, bisitahin lamang ang ating Calling all members na pahina. Dito ninyo maipakikilala ang inyong sarili, makapagbabahagi ng inyong kadahilanan sa pagsali dito, makapagtatanong patungkol sa Research Cooperative, o makapagmumungkahi para sa pagpapabuti ng site nating ito.

PS Kung makatutulong kayo sa pagsasalin ng panimulang ito sa ibang wika, o kung makatutulong kayo sa pagpapabuti ng anumang pagsasaling matatagpuan sa mga pahinang napapaloob dito, makipag-ugnayan lamang kay Peter (researchcooperative [at] gmail [dot] com). Tingnan ang "About" sa itaas ng pahinang ito para sa mga pagsasalin na naisagawa na sa site na ito.

Thanks to Al Sabado for this translation, October 2010. See also  Research Co-op Philippines (English mainly), and our Tagalog language page .

Tags