Namik Rashydov

Recently Rated:

Stats

Location:
Work interests:
Affiliation/website:
Preferred contact method:
Preferred contact language(s):
Contact:
Favourite publications:

Timeline

 
Namik Rashydov
 
@namik-rashydov • 3 years ago • comments: 2
I am professor from Kiev, Ukraine (radiobiology)